Skip to main content

Algemene voorwaarden

Bij het versturen van gegevens via onze website gaat u automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden. Natuurlijk gaan wij vertrouwelijk om met uw gegevens. Lees hier meer over in onze Privacy Policy

Artikel 1: Inhoud van de overeenkomst

Door of vanwege de lesgever, wordt aan de klant instructie gegeven. Deze instructie betreft het leren rijden op paarden van de lesgever / eigen paard, dan wel het verbeteren van de rijvaardigheid. Onder instructie is tevens begrepen het onder toezicht door de klant zelfstandig tot uitvoering brengen van het geïnstrueerde. De instructie vindt plaats in een binnen- of buitenrijbaan, op de terreinen van de manege dan wel tijdens buitenritten.

Artikel 2: Looptijd

 1. Deze overeenkomst gaat in op de 1e dag van de maand waarin lessen gaan worden gevolgd en wordt aangegaan voor de duur van één jaar. Hierbij is inbegrepen een proeftijd van 2 maanden waarin de lesovereenkomst per hele maand kan worden opgezegd.
 2. Zonder voorafgaande opzegging wordt de overeenkomst telkens na ommekomst van de afgesproken duur voor dezelfde periode en tegen dezelfde condities verlengd, maar kan door de klant worden opgezegd per hele maand met inachtneming van één maand opzegtermijn.
 3. De overeenkomst tot het volgen van lessen kan door de directie per direct worden opgezegd. Opzegging door de klant kan uitsluitend schriftelijk geschieden; via het opzegformulier op de website of per e-mail.

Artikel 3: Verplichtingen lesgever

 1. De lesgever die groepslessen of individuele lessen verzorgt, beschikt minimaal over een diploma dat bevoegdheid verleent tot het zelfstandig geven van instructie of volgt een opleiding teneinde deze bevoegdheid te verkrijgen.
 2. De lesgever draagt er zorg voor, dat op zijn bedrijf en tijdens instructie op een andere locatie, de veiligheidsvoorschriften worden toegepast en nageleefd.

Artikel 4: Verplichtingen klant en gedragsregels

 1. Wij adviseren de klant bij het aangaan van deze lesovereenkomst een FNRS ruiterpaspoort aan te vragen waarin de vorderingen van de klant bijgehouden worden. Het lidmaatschap van het ruiterpaspoort biedt tevens een aanvullende verzekering voor de gevolgen van ongevallen tijdens het rijden van- en in de omgang met paarden.
 2. De klant is verplicht de door de lesgever gestelde veiligheidsvoorschriften en gedragsregels na te leven. Deze regels zijn opgenomen in de reglementen van de lesgever.
  De klant is er tevens verantwoordelijk voor, dat zijn gezinsleden en bezoekers deze voorschriften naleven.
 3. De lesgever heeft bij het aangaan van de overeenkomst een afschrift van de algemene voorwaarden en reglementen ter inzage liggen, tevens zijn deze beschikbaar via de website van lesgever. De algemene voorwaarden en reglementen maken deel uit van deze overeenkomst. De klant stemt door ondertekening van de overeenkomst in met de algemene voorwaarden en reglementen en heeft van de inhoud kennis genomen.
 4. Het is de lesgever toegestaan de vorenbedoelde reglementen tussentijds te wijzigen. Wijzigingen zullen steeds schriftelijk (e-mail) aan de klant worden bekendgemaakt.

Artikel 5: Verzekering

De lesgever heeft een geldige bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
Deze bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor schade die direct verband houdt met de lesovereenkomst. Deze verzekering is echter geen vervanging voor de individuele ziektekostenverzekering.

Artikel 6: Lesgeld en betaling

 1. Voor de instructie is een prijs overeengekomen. De lesgever is gerechtigd om jaarlijks - zonder een nieuwe lesovereenkomst aan te gaan - de lesprijzen aan te passen conform de algemene voorwaarden.
 2. De betaling van het lesgeld geschiedt bij vooruitbetaling aan de lesgever en wel uiterlijk vóór aanvang van de periode waarover het lesgeld verschuldigd is door overmaking op een door de lesgever op te geven IBAN nummer, door contante voldoening per kwartaal, dan wel door automatische incasso per maand.
 3. Lessen die uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les zijn afgezegd, kunnen in overleg met de administratie binnen de geldigheidsduur van de leskaart worden ingehaald.
  Lessen die niet 24 uur tevoren zijn afgezegd kunnen ongeacht de reden niet worden ingehaald.
 4. Wanneer lessen geen doorgang kunnen vinden om wat voor reden dan ook door bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, een epidemie welke gezondheidsrisico's voor de paarden van de manege met zich meebrengt, is restitutie van de lopende leskaart niet mogelijk en blijft de klant betaling van de lessen verschuldigd, gedurende de in artikel 2.1 overeengekomen periode.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

 1. De lesgever is niet gehouden tot enige vergoeding van indirecte schade, daaronder begrepen, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 2. De lesgever is ten opzichte van de klant niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van het niet in acht nemen door de klant van de veiligheidsvoorschriften, dan wel het niet in acht nemen van aanwijzingen en instructies door of namens de lesgever.
 3. De lesgever is slechts aansprakelijk voor directe schade van de klant, indien aantoonbaar is dat deze schade is ontstaan door handelingen door of namens de lesgever, die in strijd zijn met de zorgvuldigheid die in het kader van de uitoefening van het bedrijf door de lesgever dient te worden betracht.
 4. De aansprakelijkheid van de lesgever voor directe kosten en schade, is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor de lesgever zich redelijkerwijs kan verzekeren en waarvoor daadwerkelijk dekking kan worden verleend.

Artikel 8: Risico-acceptatie

 1. De klant is op de hoogte van én accepteert het risico dat inherent is aan het berijden van en het omgaan met paarden in de ruimste zin van het woord, welk risico voortvloeit uit de eigen energie van het dier en de daarmee samenhangende onberekenbaarheid en welk risico zich kan manifesteren voorafgaand, tijdens en na afloop van de instructie.
 2. De klant die deelneemt aan paardrijlessen, buitenritten, ruiterkampen en/of andere georganiseerde activiteiten of onder begeleiding of zelfstandig een paard van de lesgever berijdt, begeleidt, africht, op- en afzadelt of verzorgt en/of op het terrein en/of in de stallen van de lesgever verblijft, een en ander in de ruimste zin van het woord, verklaart dat hij/zij uitdrukkelijk op de hoogte is van het onvoorspelbare gedrag van paarden. Indien voor hem/haar uit het onberekenbare gedrag van een paard schade voortvloeit, zal dit risico (deels) voor rekening van de klant komen. Bij schade die onder deze lesovereenkomst valt is de lesgever te allen tijde alleen dan gehouden de directe schade te vergoeden tot maximaal het bedrag waarvoor hij zich voor dergelijke schade veroorzakende gebeurtenissen redelijkerwijs kan verzekeren en waarvoor daadwerkelijk dekking is verleend.

Heeft u vragen of opmerkingen? Wij verzoeken u vriendelijk contact met ons op te nemen.